MOJE KSIĄŻKI

Zachęcam do poznania moich książek

Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy – książka o tym, że szkoła wciąż poszukuje swojego modelu pracy. Niski poziom kompetencji społecznych uczniów i jednocześnie duże wymagania państwa dotyczące współpracy nauczycieli, wskazują potrzebę skupienia uwagi na pracy zespołowej uczących. Nowy model wspomagania szkół i założenia ustawowe dotyczące nadzoru pedagogicznego wymagają na dyrektorach szkół obowiązek angażowania nauczycieli do współpracy. Wymagania państwa wymuszają z kolei konieczność współpracy nauczycieli z rodzicami i uczniami. Obowiązek kształtowania kompetencji kluczowych wpisany w jedną z uchwał Rady Europu mówi z kolei o potrzebie kształcenia kompetencji społecznych wśród uczniów. Każdy z wymienionych aspektów, poszerzony w dodatku o praktyczne metody pracy, znajdzie swoje odzwierciedlenie w proponowanym tytule.

Szkoła dialogu, czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem – książka, która mówi, że efektywna komunikacja jest jedną z bardziej skutecznych metod wzmacniania autorytetu nauczyciela oraz podnoszenia motywacji uczniów do uczenia się. Wystarczy korzystać systematycznie z kilku podstawowych technik komunikacyjnych, by uczniowie zaczęli spostrzegać nauczycieli jako osoby autentycznie zainteresowane ich potrzebami i by w konsekwencji chętniej angażowali się w działania proponowane przez ich opiekunów. Z kolei zastosowanie technik coachingowych, tutoringu czy mentoringu gwarantuje długookresowe i pogłębione zaangażowanie uczniów w pracę nad celami sprzyjającymi nie tylko ich rozwojowi, ale też wzrostu znaczenia jakości i atrakcyjności ich szkoły.

Nauczyciel, trener, coach – książka przeznaczona przede wszystkim dla nauczycieli, którzy poszukują nowych ról, zamierzają rozwijać swoje dotychczasowe kompetencje i poszerzać możliwości zawodowe o obszar pracy z dorosłymi w ramach prowadzenia szkoleń bądź coachingu.

Dyrektor szkoły- moderator, facylitator, coach – książka przeznaczona dla dyrektorów szkół i przedszkoli, osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, a także osób, które zajmują się szkoleniami z zakresu zarządzania oświatą.

Zarządzanie rozwojem szkoły  – książka adresowana przede wszystkim do kadry kierowniczej placówek oświatowych oraz wszystkich osób, które odpowiadają w szkołach za aplikację rozwiązań wprowadzonych przez reformę programową.

Zmieniaj marzenia w realne wydarzenia – książka dla osób, które zastanawiają się, które zastanawiają się po raz kolejny, co zrobić, żeby spełnić swoje marzenia. Proszę posłuchać.

Ty twój najlepszy przyjaciel – książka dla tych, który potrzebują albo chcieliby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego im nie wychodzi oraz znaleźć odpowiedź na pytanie jak osiągnąć to, co się nam w gruncie rzeczy należy.

Siła motywacji- jak dopingować siebie i ludzi z którymi pracujesz – książka, dla tych jak odnaleźć w sobie motywację do robienia rzeczy, na których nam zależy i jak motywować innych.

Przemów do nich- teoria i praktyka wystąpień publicznych – książka pokazująca krok po kroku, jak obudzić w sobie mówcę oraz co robić, by przemawiać z sukcesem zarówno podczas wystąpień publicznych jak i w trakcie zebrań.

Nie daj się złemu szefowi i kiepskim kolegom – książka dla osób, które niezbyt dobrze się czują w swojej pracy; pokazuje mechanizmy mobbingu, wykorzystywania i zastraszania oraz prezentuje sposoby radzenia sobie z każdym z wymienionych zjawisk.

Praktyka przemawiania  – książka prezentująca podstawowe informacje dotyczące wystąpień publicznych; zawiera wiele atrakcyjnych rozwiązań do wykorzystania od zaraz.