AUTOR

Choć całe moje życie prowadziło nie, ku prowadzeniu szkoleń, a dziś w znacznie większym zakresie do rozmów coachingowych, to jednak – jak sądzę  – najdłużej jestem osobą, która pisze. Mam na swoim koncie dziesiątki tysięcy stron. Znaczna ich część została wydrukowana. W pierwszym okresie pisałem przede wszystkim do gazet. Z jednej strony były to artykuły publikowane w prasie fachowej związanej z oświatą, z drugiej czasopisma społeczno-kulturalne, w  których zamieszczałem teksty głównie dotyczące życia na wsi.

Z czasem, zaproszony przez jedno z wydawnictw, zostałem redaktorem kilku branżowych pozycji wymiennokartkowych, przygotowując co miesiąc, co najmniej tysiąc stron zarówno jako autor, jak i redaktor tekstów pisanych przez osoby zaproszone do współpracy.

Ostatnio piszę jednak przede wszystkim książki. W dalszym ciągu związane z dotyczącymi mnie kwestiami zawodowymi:

Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy

W funkcjonowanie szkoły wpisana jest współpraca wielu podmiotów – organizowana przez nauczycieli, ale angażująca uczniów współdziałających zarówno ze sobą, jak i z nauczycielami oraz rodziców. Podejmowanie wspólnych działań oraz zespołowe uczenie się sprzyjają indywidualnemu rozwojowi, zwiększają efektywność oddziaływań edukacyjnych na uczniów, a przede wszystkim wzmacniają rozwój szkoły jako organizacji uczącej się. Efektem zaangażowania wielu podmiotów jest także wzrost skuteczności pracy szkoły oraz zwiększenie jej roli w środowisku, a co za tym idzie – wzmocnienie jej konkurencyjności wobec innych podobnych placówek działających na tym samym terenie.

W książce czytelnik znajdzie m.in.:

  • praktyczne odniesienia do przepisów prawa określających zadania dyrektorów szkół w ramach nadzoru pedagogicznego na zarządzanie szkołą i zespołami nauczycielskimi,
  • rozwiązania dotyczące organizacji pracy nauczycieli z uczniami oraz współpracy z ich rodzicami, a także współpracy z innymi nauczycielami,
  • gotowe propozycje i rozwiązania w zakresie nawiązania i rozwoju współpracy, które można wykorzystać w pracy na rzecz szkół.

Szkoła dialogu

Efektywna komunikacja jest jedną z bardziej skutecznych metod wzmacniania autorytetu nauczyciela oraz podnoszenia motywacji uczniów do uczenia się. Wykorzystanie w procesie nauczania technik komunikacyjnych sprawia, że uczniowie postrzegają nauczycieli jako osoby autentycznie zainteresowane ich potrzebami i w konsekwencji chętniej angażują się w działania proponowane przez ich opiekunów. Z kolei zastosowanie technik coachingowych, tutoringu czy mentoringu gwarantuje długookresowe i pogłębione zaangażowanie uczniów w pracę nad celami sprzyjającymi nie tylko ich rozwojowi, ale też wzrostu znaczenia jakości i atrakcyjności ich szkoły.

Dzięki książce czytelnik dowie się m.in.:

  • jak skutecznie rozmawiać,
  • jakie są techniki słuchania, które wzmacniają efektywność rozmów,
  • jak konstruować i w jakim celu wykorzystywać informację zwrotną,
  • na czym polegają coaching, tutoring, mediacje,
  • jakie są metody uczenia się w oparciu o narzędzia krytycznego myślenia,
  • jak uniknąć barier komunikacyjnych.

Nauczyciel, trener, coach

Dyrektor szkoły- moderator, facylitator, coach

Zarządzanie rozwojem szkoły

ale również interesującymi mnie zagadnieniami z psychologii społecznej oraz rozwojem kompetencji społecznych:

Zmieniaj marzenia w realne wydarzenia

Ty twój najlepszy przyjaciel

Siła motywacji- jak dopingować siebie i ludzi z którymi pracujesz

Przemów do nich- teoria i praktyka wystąpień publicznych

Nie daj się złemu szefowi i kiepskim kolegom

Praktyka przemawiania

Na co dzień współpracuję z Dyrektorem Szkoły